WOZTaxatieverslagen.nl

hemmerik.nl externe links

Home
taxatieverslag ?
voorbeeld
uitleg bij verslag
WOZ Beschikking ?
vorige peildata
film
Eigen verslag inzien
over deze site

contact | colofon | disclaimer


Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen


De WOZ-waarde van 2013 is gebaseerd op waardepeildatum 1-1-2012.

Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Vroeger gold die WOZ-waarde voor een periode van meerdere jaren. Ook de tijd die ligt tussen de waardepeildatum en het bekend maken van de beschikking is verkort. De beschikking die in 2013 wordt verzonden is bepaald naar de waarde van onroerende zaken op 1 januari 2012.

De WOZ-beschikkingen worden door de meeste gemeenten tussen 1 januari en 28 februari verstuurd.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de watersysteemheffing van het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde van bedrijven gebruikt voor de wet Werken aan winst. Bij een erfenis wordt gekeken naar de WOZ-waarden en ook bij de verkoop van uw woning vraagt de notaris naar de WOZ-waarde. In bepaalde gebieden in Nederland is de WOZ-waarde van belang voor de huurprijs van woningen. 

De nieuw vastgestelde WOZ-waarde van uw pand staat vermeld op het aanslagbiljet OZB. De  WOZ-beschikking als apart document is enkele jaren geleden vervallen.


Waardebepaling

Bij de waardebepaling zijn taxateurs uitgegaan van het bedrag dat uw pand zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2012. De wet schrijft voor dat bij de waardebepaling moet worden uitgegaan van de veronderstelling dat het pand leeg verkocht en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Dit is bijvoorbeeld bij woningen de vrije verkoopwaarde van het pand. Er mag dus geen rekening gehouden worden met onder meer het waardedrukkend effect van verhuur of erfpacht.

Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over veel informatie over een pand: kaarten, bouwtekeningen, metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster, lucht- en gewone foto’s en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens (bijvoorbeeld de grootte van een pand). Bij de meeste gemeenten konden burgers deze gegevens in de afgelopen jaren via internet controleren. De bestaande informatie over het onroerend goed vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode (verbouwingen en dergelijke).

Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld, worden de prijzen van soortgelijke verkochte woningen (rond 1 januari 2012) onderzocht. Bovendien vindt er een vergelijking plaats van de verschillende woningen in de omgeving. Niet iedere woning wordt afzonderlijk bekeken. Vaak volstaat het bezoeken van één of een beperkt aantal woningen in een straat of buurt. De waarde van andere vergelijkbare woningen wordt dan hiervan afgeleid.

Voor niet-woningen geldt een afwijkende methode van taxeren.

Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, dan kunt u een taxatieverslag opvragen. Bij uw beschikking ontvangt u van uw gemeente informatie hoe en waar dat moet, bijvoorbeeld via een speciale gemeentelijke internetsite. Meer informatie over de waardebepaling en de Wet WOZ vindt u hier.


Verbouwingen aan uw pand in 2012

Zoals hiervoor is aangegeven geldt als uitgangspunt dat de waardebepaling plaatsvindt naar de waardepeildatum 1 januari 2012. Als in het jaar 2012 de toestand van uw pand gewijzigd is (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde vastgesteld naar de staat van de onroerende zaak op 1 januari 2013. 


Controleert nog iemand de gemeente?

Ja! Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer de gemeenten. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de gemeenten alle panden zorgvuldig waarderen. Gemeenten mogen ook pas hun beschikkingen versturen als de Waarderingskamer daar toestemming voor heeft gegeven. De waarderingskamer heeft een eigen internetsite: www.waarderingskamer.nl.

 
Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of een of meer aanslagen, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet bezwaar maken bij uw gemeente. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u op de achterzijde van het aanslag-/beschikking-biljet. 

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet de gemeente ook aanmerken als bezwaar tegen de aanslag OZB. Andersom geldt dit ook: een bezwaar tegen de aanslag OZB omvat ook de WOZ-beschikking. U kunt bijvoorbeeld van mening zijn dat de waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2012 door de gemeente te hoog of te laag is vastgesteld. Als u op 1 januari 2013 geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het aanslagbiljet staat, kunt u ook bezwaar maken.

U moet het bezwaar motiveren. U moet dus aangeven waarom u het bijvoorbeeld niet eens bent met de vastgestelde waarde.

 
WOZ-waarde is geen exact bedrag !

Taxeren is schatten. De waarde van uw pand is daarom ook een schatting van de waarde. Die schatting moet natuurlijk wel binnen bepaalde grenzen liggen. Ligt de waarde binnen die bandbreedte, dan wordt de waarde geacht juist te zijn. Dit kan zo zijn als u bijvoorbeeld op het taxatieverslag ziet staan dat er een dakkapel niet of juist te veel is vermeld. Ziet u een fout op uw taxatieverslag staan, geef dit dan door aan de gemeente zodat de fout kan worden hersteld. U regelt daarmee meteen dat andere instanties die de WOZ-gegevens gebruiken (zoals uw bank en uw accountant), voortaan ook de juiste gegevens krijgen. 

Een paar jaar geleden heeft de Hoge Raad de zogenaamde Fierensmarge afgeschaft. Die regeling hield in dat de waarde van uw woning binnen een marge van circa 5% moest worden bepaald. Bezwaar maken tegen kleine waardeverschillen is nu dus weer mogelijk. Omdat de meeste belastingen die met de WOZ-waarde bepaald worden ook maar een percentage zijn, leidt dit helaas vaak niet tot een financieel interessant resultaat.

Meer informatie?